sk
logo

Intrastat

Intrastat-SK je systém evidencie a štatistiky obchodnej výmeny medzi členskými štátmi Európskej únie, vzťahuje sa na všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Slúži pre štatistiku obchodu medzi členskými krajinami EU. Táto štatistická povinnosť sa vzťahuje na všetky právnické a fyzické osoby registrované pre DPH v SR, ktoré v sledovanom období odoslali alebo prijali tovar EU v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia. Pre aktuálny rok 2014 je stanovený: Pre prijatie vo výške 200 tis. EUR a pre odoslanie vo výške 400 tis. EUR. Hlásenia Intrastat-SK sa podávajú mesačne. Právnické a fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť predkladať priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK.

Štatistický úrad SR vyhodnocuje dostupné údaje z INTRASTAT-SK hlásení a daňových priznaní DPH a v prípade, že zistí, že nezaregistrovanej spravodajskej jednotke (fyzickej alebo právnickej osobe) vznikla spravodajská povinnosť, upozorní ju na nesplnenie si oznamovacej činnosti, rovnako upozorňuje aj na prípadný zánik spravodajskej povinnosti. Zároveň stanovuje začiatok (konkrétny kalendárny mesiac) spravodajskej povinnosti podľa prekročenia prahu oslobodenia.

Viete, že hlásenia do systému INTRASTAT-SK za Vás môže podávať Vami stanovený zástupca? Hoďte svoje starosti na nás a spoľahnite sa na naše skúsenosti! Poradíme, hlásenia vždy načas vyplníme a zašleme za Vás.
Stiahnite si formulár o poverení zástupcu na predkladanie hlásení intrastatu.
Výhodou spracovávania a podávania hlásení INTRASTAT-SK nami bude pre Vás nielen úspora času, ale aj špecializovanej pracovnej sily, mzdových nákladov, školenie pracovnej sily, sledovanie legislatívnych zmien a ďalších nákladov.